AIMMAIPE - Iași

Despre noi

sigla
Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) reprezintă peste 99% din totalul firmelor care îşi desfăşoară activitatea în România. Această pondere însemnată evidenţiază importanţa pe care sectorul IMM o are în cadrul economiei naţionale.

Suţinerea dezvoltării economice a ţării pe termen mediu trebuie privită prin prisma încurajării iniţiativei antreprenoriale, mai ales în randul tinerei generaţii, şi a sprijinirii activităţii IMM-urilor, în special a celor inovatoare în sectoare profitabile, prin înlăturarea barierelor birocratice şi facilitarea accesului la surse şi instrumente financiare cu efect multiplicator în economie.

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperaţie Iaşi este organizat si funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

OTIMMC Iaşi are ca obiectiv principal gestionarea tehnică şi financiară a schemelor de minimis implementate prin programe naţionale de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, potrivit strategiilor guvernamentale pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a Programului de guvernare.

Pe baza strategiei Guvernului, Oficiile Teritoriale pentru IMM şi Cooperaţie Iaşi în colaborare cu DAPIMM din subordinea MECRMA administrează, gestionează, implementează, monitorizează şi derulează programele de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi de creştere a competitivităţii şi a eficienţei acestora în condiţiile mediului concurenţial şi ale fenomenelor specifice economiei de piaţă.

Rezultatele specifice ale activităţii OTIMMC IAŞI sunt crearea şi păstrarea de noi locuri de muncă în economia naţională, inserţia şomerilor şi a absolvenţilor în câmpul muncii, creşterea numărului de IMM nou înfiinţate, creşterea gradului de tehnologizare cu echipamente noi, inovative, creşterea numărului de IMM în mediul rural. Acestea sunt obţinute în urma implementării anuale a programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, prin condiţionarea accesului la finanţare în funcţie de cheile de interes ale Guvernului: punctaj suplimentar pentru număr de locuri de muncă nou create, inserţie şomeri şi absolvenţi, achiziţii de tehnologii noi, inovative, activitate IMM în mediul rural, etc.


Echipa AIMMAIPE - Iași

Membru echipa 1

Functie membru


Membru echipa 2

Functie membru


Membru echipa 3

Functie membru


Membru echipa 4

Functie membruProgramele naţionale derulate de Oficiul Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie în colaborare cu DAPIMM din subordinea MECRMA, sunt:

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START

Obiectiv: Stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Detalii program
Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

Obiectiv: Stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare.

Detalii program
Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

Obiectiv: Organizarea unui târg naţonal pentru artizanat şi meşteşuguri 2016, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţilor autohtone.

Detalii program
Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

Obiectiv: Stimularea şi sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate în mediul rural prin creşterea numărului de locuri de muncă şi al IMM-urilor în mediul rural, facilitarea accesului IMM-urilor înfiinţate în mediul rural la sursele de finanţare, în contextul reducerii discrepanţelor economice dintre mediul urban şi cel rural.

Detalii program
Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri – SRL-D

Obiectiv: Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor, stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea accesului tinerilor la sursele de finanţare.

Detalii program
Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Obiectiv: Sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Detalii program
Programul naţional multianual de microindustrializare

Obiectiv: Sprijinirea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare.

Detalii program
Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Obiectivele Programului sunt: susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.

Detalii program