Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
27 octombrie 2016
Programele naţionale / europene derulate de Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului
29 septembrie 2020

Programul Operațional Capital Uman – POCU – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale

ANUNT SELECȚIE PARTENERI

pocu-2018

Propunerile de proiecte pot fi transmise atât individual, cât și în parteneriat, categoriile de solicitanți/parteneri eligibili fiind:


- entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat, inclusiv în parteneriat cu autorități publice centrale sau locale;
- alte entități relevante – furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri.
Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași este interesată de crearea de parteneriate cu entități relevante pentru proiectele POCU 2014-2020 „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” - Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

Apelul de proiecte are în vedere înființarea de întreprinderi sociale, pentru integrarea pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în sprijinul combaterii sărăciei, fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).

  • Alocarea bugetară pentru apelul competitiv este de 70.000.000 euro100%

Apelul de proiecte lansat vizează selectarea de administratori de schemă, similar mecanismului din cadrul apelului România Start Up Plus, care vor sprijini apoi prin activități și finanțare nerambursabilă înființarea de întreprinderi sociale.

Proiectele se pot implementa în una sau mai multe regiuni de dezvoltare din categoria regiunilor mai puțin dezvoltate și pot avea o valoare maximă de 3 milioane de euro (din care minimum 70% va reprezenta bugetul alocat subvențiilor pentru întreprinderile sociale). Valoarea sprijinului financiar acordat în cadrul acestei scheme va putea fi de maximum 100.000 euro/întreprindere.

Prin prezentul apel de proiecte se va avea în vedere înființarea de întreprinderi sociale, în vederea integrării pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei. Conform Legii economiei sociale, economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, prevăzut de lege, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.

Schema pentru entități ale economiei sociale – etape de implementare:
Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale

Etapa I

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale

În această etapă, beneficiarul contractului de finanțare are obligația de a desfășura acțiuni de sprijin pentru înfiinţarea de noi întreprinderi sociale pentru persoane care doresc să înființeze astfel de întreprinderi. Acțiunile de sprijin se referă la formare profesională, consiliere în domeniul antreprenoriatului, identificarea de piețe de desfacere, dezvoltarea capacității și abilităților în diferite domenii.

În cadrul acestei etape, beneficiarul contractului de finanțare are obligația de a derula cel puțin următoarele activități:

I.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului

Administratorul schemei pentru entități ale economiei sociale, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare, va prezenta publicului elementele specifice ale proiectului, cu accent pe oportunitățile oferite și principalele condiții pentru a beneficia de acestea. Administratorul schemei va descrie în cadrul cererii de finanțare mijloacele de informare pe care le va folosi în realizarea acestei activități.

I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate

Beneficiarul contractului de finanțare va selecta cel puțin 60 de persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale, în vederea participării la cursuri dedicate dezvoltării competențelor antreprenoriale. Metodologia de selecție a grupului țintă va fi descrisă succint în cererea de finanțare, cu prezentarea criteriilor și a modalității de selecție. Procesul de selecție va fi pregătit și desfășurat astfel încât să asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă.

I.3. Derularea unui program de formare antreprenorială specifică

Se va derula un program de formare antreprenorială specifică în conformitate cu standardele existente pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale și anume:
- Antreprenor în economia socială Cod COR 112032;
- Manager de întreprindere socială cod COR 112036.

La finalizarea programului de formare antreprenorială, beneficiarul contractului de finanțare va trebui să prezinte AM/OI POCU următoarele documente:
- cel puțin 90% certificate de absolvire din totalul participanților la cursurile de formare pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale, recunoscute de ANC;
- planurile de afaceri elaborate individual sau în echipă de participanți în cadrul cursurilor de formare pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale.

I.4. Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale

Complementar cu activitățile de formare antreprenorială, beneficiarul contractului de finanțare va derula următoarele activități de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale:
- dezvoltarea capacității și abilităților în diferite domenii relevante, ținând cont de nevoile identificate ale grupului țintă. În cadrul acestei acțiuni pot fi organizate alte activități de formare profesională (cursuri de perfecționare, specializare în domenii relevante pentru antreprenoriatul social), justificate prin certificate de absolvire. Activitatea poate include și acțiunile specifice pentru acreditarea cursului livrat ulterior membrilor grupului țintă.

I.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

Administratorul schemei pentru entități ale economiei sociale va descrie în cererea de finanțare elementele esențiale stabilite în metodologia de selecție a planurilor de afaceri, cu prezentarea criteriilor și a modalității de selecție. Procesul de selecție va fi pregătit și desfășurat astfel încât să asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă, care să respecte prevederile schemei de minimis, ale ghidului și ale legislației aplicabile. Metodologia va include aspectele considerate de solicitant ca esențiale pentru asigurarea îndeplinirii indicatorilor asumați (de ex. aspectele privind termenul în care se realizează evaluarea, documentele necesare a fi depuse in cadrul procesului de selecție, condițiile în care este admisă sau nu completarea documentației, termenul de depunere si soluționare a contestațiilor, alte aspecte relevante).

Durata de implementare a etapei I este de maximum 12 luni de la data începerii proiectului


Etapa II

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale

Aceasta reprezintă etapa în cadrul căreia administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale are obligația de a derula activități ce au ca scop final susținerea grupului țintă în implementarea planului de afaceri selectat în etapa I.

În cadrul acestei etape, administratorul schemei are obligația de a include cel puțin următoarele activități:

II.1. Furnizarea de către administratorul schemei pentru entitățile sociale a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri

Beneficiarul contractului de finanțare va derula cel puțin una dintre următoarele activități de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale:
- activități de consiliere în domeniul antreprenoriatului social;
- activități de consiliere în domeniul antreprenoriatului, inclusiv cu privire la identificarea de piețe de desfacere.

Aceste servicii vor fi oferite doar persoanelor selectate în vederea implementării planurilor de afaceri, completând cunoștințele și aptitudinile dobândite de aceștia în cadrul formării derulate în etapa I.

II.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

Conform art. 3, 4 și 8 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială și HG nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, întreprinderile de economie socială, inclusiv cele de inserție, pot fi înființate din punct de vedere legal, după cum urmează:
a) societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
b) cooperativele de credit, care funcţionează în baza OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
f) societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;
g) orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în Legea nr. 219/2015;
h) federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială, în conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Persoanele juridice de drept privat prevăzute mai sus pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:
- activitatea desfășurată are scop social;
- respectă principiile economiei sociale;

- respectă următoarele criterii:
- acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
- alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
- se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
- aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Beneficiarul se va asigura de faptul că fiecare întreprindere de economie socială finanțată dobândește un atestat de întreprindere socială în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție cu aceasta.

Beneficiarul finanțării nerambursabile (administratorul schemei pentru entitățile sociale) are obligația verificării respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și transmite în acest sens documentele justificative către furnizorul schemei de ajutor de minimis (AM/OIR POCU) pentru validare. După primirea validării de la furnizor conform prevederilor schemei de ajutor de minimis, semnează cu beneficiarii de ajutor de minimis contractele de subvenție, în baza cărora acordă ajutorul de minimis.

Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în mediul urban sau în mediul rural, în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul. Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, cel târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subvenție, cel puțin 2 persoane, corespunzător cuantumului ajutorului de minimis primit. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural.

II.3. Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție, conform schemei de minimis anexate ghidului. Ajutorul de minimis se va putea acorda în maximum trei tranșe, în funcție de opțiunea exprimată de beneficiar în cererea de finanțate, luând în considerare și prevederile planurilor de afaceri depuse de către persoanele din grupul țintă. Prima tranșă va reprezenta maximum 50% din valoarea totală a finanțării nerambursabile solicitate de către întreprinderea socială.

II.4 – Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

Administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale desfășoară acțiuni care au ca scop monitorizarea activității întreprinderilor înființate, inclusiv exploatarea și sustenabilitatea planului de afaceri asumat în sensul dezvoltării, și nu doar al supraviețuirii în piață, precum și a atingerii tuturor rezultatelor asumate prin proiect, cu acordarea unei atenții deosebite menținerii locurilor de muncă create, precum și funcționalității întreprinderilor create. Metodologia de realizare a monitorizării întreprinderilor va fi prezentată în cadrul cererii de finanțare.

Durata de implementare a acestei etape este de maximum 24 luni de la data transmiterii la AM, respectiv OI responsabil, a dosarelor ce atestă finalizarea primei etape cadru


III. Tipuri de solicitanți si parteneri eligibili în cadrul apelului

Propunerile de proiecte pot fi transmise atât individual, cât și în parteneriat.

În cadrul cererii de propuneri de proiecte solicitanții/partenerii eligibili trebuie să fie organizaţii legal constituite în România.

Solicitanți/parteneri eligibili în cadrul cererii de propuneri de proiecte sunt administratori ai schemei pentru entități ale economiei sociale „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, respectiv:
- entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat, inclusiv în parteneriat cu autorități publice centrale sau locale;
- alte entități relevante – furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri.

Pentru a fi eligibil, administratorul schemei pentru entități de economie socială trebuie să demonstreze îndeplinirea condiției privind capacitatea tehnică, respectiv desfășurarea, între data înființării acestuia și data lansării apelului, de activități de formare antreprenorială sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri sau scheme de granturi care demonstrează capacitatea administratorului de a consilia/selecta/monitoriza acordarea de granturi sau consiliere în implementarea de activități ce presupun gestionarea de resurse financiare. În cazul în care această condiție este demonstrată printr-un proiect/contract de prestări de servicii, este obligatoriu ca activitățile specifice să fi fost inițiate și finalizate în perioada menționată. Pentru dovedirea acestui element al capacităţii tehnice, administratorul schemei va prezenta, după caz, copii după contractele de finanţare, acordurile de parteneriat şi extrasele din anexele relevante la contractele de finanţare (de exemplu, cererea de finanţare, rapoartele finale, etc.) și/sau copii după contractele de prestări de servicii privind activităţile menţionate și/sau alte documente similare, din care să rezulte explicit experienţa solicitată conform prezentului ghid.


IV. Criterii de selecție partener

1. Potențialul partener trebuie să respecte regulile generale privind eligibilitatea solicitanților. Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru acest project POCU sunt specificate în Ghidurile POCU: Ghidul "Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020" și Ghidul Solicitantului — Condiții Specifice, disponibile pe http://www.fonduri-ue.ro.

2. Potențialul partener trebuie să fie implicat în cel puțin o etapă din cele menționate mai sus. Potențialul partener va trebui să desfășoare activități relevante în cadrul proiectului.

3. Potențialul partener trebuie sä angajeze / suporte partea de cheltuieli eligibile care îi revine, precum și partea de cheltuieli neeligibile. Fiecare partener va suporta contribuția proprie la cheltuieli eligibile, proporțional cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente acțiunilor pe care le va implementa, precum și eventualele cheltuieli neeligibile.

4. Potențialul partener trebuie să aibă capacitatea tehnică, conform actelor de înființare și funcționare, să desfășoare acțiuni de consiliere și/sau dezvoltare a IMM. In plus, potențialul partener trebuie să demonstreze desfășurarea, în perioada cuprinsa între 1 ianuarie 2012 și data lansării acestui apel, de activități de formare antreprenorială sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri specifice IMM. In cazul în care această condiție este demonstrată printr-un proiect/contract de prestări de servicii, este obligatoriu ca activitățile specifice să fi fost inițiate și finalizate în perioada menționată.


V. Potențialul partener trebuie să demonstreze că deține capacitate financiară și operațională.

5.1. Capacitatea operațională a potențialului partener — reprezintă anii de experiență minimă în domeniul proiectelor pentru care se solicită finanțare. Potențialul partener va trebui să demonstreze experiența în implementarea a cel putin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă sau experiență de cel putin 6 luni în domeniul a cel puțin uneia din activitățile proiectului.
5.2. Capacitatea financiară a potențialului partener — pentru instituțiile publice nu se evaluează cifra de afaceri, conform instrucțiunilor stabilite în Ghidul "Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020".
ONG cu vechime mai mare de 1 an Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 și n-3) conform situațiilor financiar - contabile (balanță, bilanț contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale.
SRL cu vechime mai mare de 1 an Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n 2 și n-3) conform situațiilor financiar – contabile (balanță, bilant contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale.
ONG cu vechime mai mică de 1 an Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale.
SRL cu vechime mai mică de 1 an Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale.

VI. Dosarul de participare la selecție trebuie să includă următoarele documente:

1. Scrisoare de intenție;
2. Fișa partenerului;
3. Declarație de eligibilitate;
4. Declarație de angajament;
5. Statutul organizației, orice alt act de înființare al organizației și autorizații/acreditări prin care se face dovada că are în obiectul de activitate și este autorizată prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele și activitățile la care dorește să fie partener (copii certificate conform cu originalul).

Propunerile de proiecte pot fi transmise atât individual, cât și în parteneriat.
Formularele primelor 4 documente pot fi solicitate prin email la adresa oficiuiasi@imm.gov.ro sau descărcate de pe site-ul www.immnordest.ro.

VII. Documentele menționate trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- să fie completate corespunzător toate rubricile;
- să fie semnate de reprezentantul legal sau împuternicit (dacă sunt semnate de împuternicit, se va adăuga și împuternicirea);
- să respecte modelul furnizat.

Dosarul de participare la selecție poate fi depus fizic, în original, la sediul AIMMAIPE IAȘI, zilnic în intervalul orar 9:00-14:00 sau scanat prin e-mail la adresa: oficiuiasi@imm.gov.ro. Dacă se optează pentru varianta a doua, este obligatoriu ca documentele scanate să fie lizibile; în caz contrar, dosarul nu va fi acceptat.
Data limită de depunere: 7 decembrie 2018, ora 14:00.
Solicitările de clarificări se pot trimite până la data de 4 decembrie 2018, ora 14:00, la adresa www.immnordest.ro.

Data limită de depunere: 7 decembrie 2018, ora 14:00


VIII. Grila de evaluare administrativă

Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica DA.

CRITERIU DE EVALUAREDANU
1. Conformitatea documentelor
Au fost depuse toate documentele menționate la punctul VI, inclusiv împuternicirea, dacă este cazul.
Documentele depuse respectă cerințele menționate la punctul VII.
2. Capacitatea partenerului de a desfășura activitățile propuse
Deține în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului și pe care le propune în Fișa partenerului.
Are experiență în implementarea a cel putin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă sau are experiență de minim 6 luni în desfășurarea activităților propuse.

Aplicanții care nu transmit toate documentele solicitate, în formatul menționat, care nu pot face dovada celor declarate pe propria răspundere sau nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate menționate în Ghidul "Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020" și criteriile de calificare menționate mai sus, vor fi excluși din procesul de selecție.


IX. Etapa de selecție a partenerilor

In cazul îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate și a condițiilor din etapa de calificare, se va întruni o comisie de selecție a ofertelor de parteneriat și se va întocmi o notă justificativă ce va conține o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor, precum și rolul partenerilor în implementarea proiectului. Rezultatele procedurii de selecție vor fi comunicate potențialilor parteneri pe e-mail.

Partenerii selectați vor fi implicați pe durata întregului ciclu de viață a proiectului în pregătirea acestuia, implementarea (inclusiv perioada de sustenabilitate) precum și în evaluarea eficienței activităților acestuia. Partenerii selectați vor fi implicați în pregatirea și în punerea în aplicare a acordurilor de parteneriat și a cererilor de finanțare.

Faptul că o entitate a fost selectată ca potențial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligație pentru Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași în situația în care cererea de finanțare depusă nu a fost selectată pentru finanțare. Toate activitățile desfășurate în timpul redactării cererii de finanțare nu fac obiectul niciunei pretenții de natură financiară sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părți.