Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului lași organizează, în perioada 16.02.2021 — 25.03.2021, concurs de promovare a personalului din cadrul AIMMAIPE lași, pentru ocuparea a două posturi vacante de șefi servicii, în baza art. 140 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și a art. 476 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 27 din O.U.G. nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene:

A.

1 funcție publică de conducere Șef Serviciu politici implementare programe pentru IMM, funcție cu durată normală a timpului de muncă

Condiții specifice de participare la concurs:


 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul știinţelor economice, juridice sau inginerești.
 • studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I
 • vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

B.

1 funcție publică de conducere Șef Serviciu atragere de investiții și promovare a exportului, funcție cu durată normală a timpului de muncă

Condiții specifice de participare la concurs:


 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul știinţelor economice, juridice sau inginerești.
 • studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I
 • vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Concursul pentru cele 2 posturi se va desfășura în perioada 16.02.2021 — 25.03.2021 la sediul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului lași, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 45 A, lasicon Towers B2.


Probele de concurs se vor desfășura astfel:


 • Selecția dosarelor de concurs: 9 - 15 martie 2021.
 • Proba scrisă în data de 19.03.2021, ora 10.00 — în loc de 18.03.2021 (modificare publicată de ANFP, conf. adresei nr. 8344/2021)
 • Proba de interviu în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenției naționale a funcționarilor publici, la sediul și pe site-ul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului lași, respectiv în intervalul 17.02.2021 — 8.03.2021.


Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:


 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 • curriculum vitae, modelul comun european
 • copia actului de identitate
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
 • cazierul judiciar

Relații suplimentare la sediul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului lași, telefon/fax 0371.40.22.12, 0371.42.50.59, e-mail: oficiuiasi2@imm.gov.ro, persoana de contact Ina Dimitriu, Consilier juridic asistent.

Condițiile de participare și de desfășurare ale concursului, bibliografia și alte date necesare vor fi afișate la sediul și pe pagina de internet a instituției.

Condițiile de participare și de desfășurare ale concursului, bibliografia și alte date necesare sunt afișate la sediul instituției.

Director executiv, Cătălin Narcis TĂBĂCARU