Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași, organizează în baza HG nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante cu normă parțială, pe perioadă determinată în cadrul proiectelor derulate de Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași, în cadrul proiectului Stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii "Start-up Nation 3" Regiunea Nord-Vest, Regiunea Centru, Regiunea Nord-Est, POCU/256/3/7/7/ 118810.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 • cerere de înscriere la concurs, adresată directorului AIMMAIPE Iași, în care se specifică în clar care este postul pentru care candidează;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (experiență specifică);
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; în toate situaţiile cazierul judiciar în original va fi depus cel mai târziu la data susţinerii probei interviu;
 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
Cerinţele și atribuțiile posturilor conform fişelor de post, pentru proiectul Stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii "Start-up Nation 3" Regiunea Nord-Vest, Regiunea Centru, Regiunea Nord-Est, POCU/256/3/7/7/ 118810.

Expert extern M4

(2 posturi, perioada determinata, norma partiala)

Cerinte:
 • studii superioare, finalizate cu diploma de licenta;
 • 1-5 ani experienta specifica in elaborare planuri de afaceri / elaborare proiecte de investitii sau intocmire / verificare analize financiare sau elaborare proiecte de investitii sau evaluare cereri de finantare sau managementul afacerii.
Atributii:
 • elaboreaza procedura operationala de plata a planurilor de afaceri declarate admise in cadrul schemei Start Up Nation in concordanta cu criteriile din ghidul solicitantului POCU (SUN POCU);
 • cunostinte utilizare pachetul software Microsoft Office;
 • verifica dosarele de decont depuse de beneficiarii admisi pe SUN POCU;
 • aproba formularele de decont pe SUN POCU;
 • centralizeaza sumele aprobate la plata pe SUN POCU;
 • intocmeste documentatia necesara solicitarilor de deschideri de credite;
 • centralizeaza si avizeaza deschiderile de credite si alte documente de plati;
 • indeplineste alte atributii delegate de Managerul de proiect/Coordonatorul proiect.
Condiţiile necesare ocupării posturilor temporar vacante:
 • are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Tipul probelor:
1. Selecție dosare, în data de 03.01.2019, ora: 16:00
2. Proba de interviu, în data de 07.01.2019, ora: 9:00
Dosarele de concurs se vor depune la sediul AIMMAIPE Iaşi din Iaşi, Bld. Socola nr. 206A - 208, et. 7, Clădirea GRANIT, jud. Iaşi, începând cu data de 13 decembrie 2018, pe parcursul a 10 zile lucrătoare în intervalul orar 9,00÷14,00, data limită de depunere fiind 28 decembrie 2018, ora 14,00.

Informaţii suplimentare şi bibliografia pentru concurs se pot obţine la sediul AIMMAIPE Iaşi, persoana de contact: Perhinschi Cristina, telefon: 0765415109, email: oficiuiasi@imm.gov.ro

Pentru mai multe detalii si informatii va invitam sa vizualizati documentul (.pdf) Anunt AIPPIMM RO - Concurs SUN3. - click aici.

BIBLIOGRAFIE:
 • 1. Hotărârea Guvernului nr. 23 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat;
 • 2. Legea nr. 346 / 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu modificările şi completările ulterioare;
 • 3. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;
 • 4. ORDIN Nr. 692/2017 din 6 iunie 2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii "Start-up Nation - Romania"*) cu ANEXA - Schema de ajutor de minimis prevăzută în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii "Start-up Nation - România";
 • 5. GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE România Start Up Nation (POCU Axa prioritară 3, Obiectivul tematic 8, Prioritatea de investiții 8.iii, Obiectivul specific 3.7);
 • 6. Orientări privind oportunităţile de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi Anexe.

Dată limită de depunere 28 decembrie 2018, ora 14:00