Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași (AIMMAIPE Iași), cu sediul în Iași, Bdul Tudor Vladimirescu nr. 45A, bloc B2 – Iasicon Towers, județul Iași, instituție aflată în subordinea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (M.A.T.), înființată conform OUG nr. 43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a trei funcții publice de execuție vacante, potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, după cum urmează:

- consilier clasa I, grad profesional asistent – 2 posturi,
- consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent – 1 post.

Posturile scoase la concurs sunt pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante:

 • proba scrisă, în data de 20.07.2022, ora 9.30, la sediul AIMMAIPE Iași;
 • proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul AIMMAIPE Iași, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul AIMMAIPE Iași, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 20.06.2022 – 11.07.2022, și conțin în mod obligatoriu următoarele:

 • a)formularul de înscriere, care poate fi vizualizat accesând: http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2021/Concursuri/Formular%20%C3%AEnscriere%20concurs.docx ;
 • b)curriculum vitae, modelul comun european, care poate fi vizualizat accesând: ▷ Model CV Europass Romana ✔️ FREE Download (curriculum.ro)
 • c) copia actului de identitate;
 • d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/ funcţiei sau pentru exercitarea profesiei.
  Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008. Anexa menționată poate fi vizualizată accesând: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95595.
  Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/ funcţiile ocupată/ ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
  Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/ funcţiile ocupată/ ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
 • f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
  Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;
 • g) cazierul judiciar.
  Acest document poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
 • h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
  În cazul în care există un candidat cu dizabilități, prin raportare la nevoile individuale, acesta poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Copiile de pe actele de mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiții de participare la concurs:

  Condiții generale:
  Conform art. 465 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice:
1. Pentru funcția publică de execuţie vacantă de consilier asistent, clasa I (2 posturi)

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul ştiinţelor economice, juridice sau inginerești;
 • Vechimea în specialitate necesară: minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Abilități, calități și aptitudini necesare:

 • inițiativă și creativitate;
 • capacitate de concentrare și lucru individual;
 • capacitate de lucru în echipă;
 • operativitate în identificarea soluțiilor adecvate în activitatea curentă;
 • capacitate de analiză, sinteză și fundamentare;
 • promptitudine și eficiență în efectuarea lucrărilor;
 • asumarea responsabilității;
 • păstrarea confidențialității, corectitudine și fidelitate;
 • abilități de comunicare: scrisă și orală;
 • fluență în exprimare și competență în redactare;
 • preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.

Cerințe specifice:

 • disponibilitate pentru program de lucru prelungit;
 • disponibilitate pentru deplasări în interesul serviciului.
2. Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier asistent achiziții publice (1 post)

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul ştiinţelor economice, juridice sau inginerești;
 • certificat/diplomă de absolvire curs de achiziții publice eliberat/ă de o instituție acreditată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Ministerul Educației
 • Vechimea în specialitate necesară: minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Abilități, calități și aptitudini necesare:

 • inițiativă și creativitate;
 • capacitate de concentrare și lucru individual;
 • capacitate de lucru în echipă;
 • operativitate în identificarea soluțiilor adecvate în activitatea curentă;
 • capacitate de analiză, sinteză și fundamentare;
 • promptitudine și eficiență în efectuarea lucrărilor;
 • asumarea responsabilității;
 • păstrarea confidențialității, corectitudine și fidelitate;
 • abilități de comunicare: scrisă și orală;
 • fluență în exprimare și competență în redactare;
 • preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.

Cerințe specifice:

 • disponibilitate pentru program de lucru prelungit;
 • disponibilitate pentru deplasări în interesul serviciului.
Principalele atribuții din fișa postului:

  1. Consilier asistent (2 posturi)

 • desfășoară activități de identificare a oportunităților de investiții la nivel local/ regional, de promovare a investițiilor străine pe plan intern, și sprijină ministerul pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor Progamului de guvernare în domeniul investițiilor străine;
 • identifică avantajele competitive la nivel local și participă la realizarea acțiunilor de promovare, marketing și publicitate la solicitarea reprezentanților ministerului în limita mandatului dat de minister;
 • acordă sprijin privind consultanţa de specialitate, la solicitarea reprezentanților Direcției Investiții Străine din cadrul ministerului, pentru realizarea proiectelor de investiţii cu participare străină de capital, inclusiv în ceea ce priveşte procedura de definitivare a formalităţilor pentru investiţiile străine potențiale și confirmate, precum şi cu privire la schemele și facilitățile existente pe baza cărora investitorii pot solicita finanţare de la autoritatea responsabilă;
 • evaluează reacţiile investitorilor străini în legătură cu problemele curente ale activităţii de investiţii pe plan local, cu informarea operativă a superiorilor pentru transmiterea informațiilor către factorii de decizie, pentru a acţiona în consecinţă;
 • organizează și pregătesc împreună și la solicitarea reprezentanților ministerului, vizitele în teritoriu a delegaților din partea ministerului însoțiți de potențiali investitori, reprezentanți ai altor organisme guvernamentale şi neguvernamentale, din ţară şi din străinătate, seminarii, conferinţe, mese rotunde şi dezbateri pe teme de investiţii străine şi participă la manifestări similare iniţiate de alte instituţii sau organizaţii române ori străine, în limita mandatului ministerului;
 • participă, la solicitarea reprezentanților ministerului, la întâlniri pentru schimb de experiență cu agențiile sau instituțiile guvernamentale similare, precum și cu organisme private din țară și din străinătate;
 • promovează prin intermediul inserțiilor publicitare și articolelor, în publicații scrise și on-line de interes general și specific, climatul investițional local și proiectele de investiții locale;
 • transpune și aplică la nivel local Small Business Act, elaborează planul regional de acțiuni și contribuie la elaborarea Raportului anual privind domeniul IMM-urilor;
 • implementează tehnic şi financiar programele de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel local şi regional, potrivit procedurilor de implementare elaborate de compartimentele de specialitate din cadrul ministerului;
 • participă la stimularea mediului de afaceri local prin acţiuni de conştientizare a factorilor locali şi a asociaţiilor de reprezentare a întreprinderilor mici şi mijlocii implicate direct în crearea condiţiilor necesare susţinerii incubatoarelor de afaceri, parcurilor ştiinţifice, tehnologice şi soft;
 • colaborează cu autorităţile publice locale şi regionale din ţară şi din străinătate pe bază de protocoale, pentru îmbunătăţirea capacităţii administrative şi implementarea bunelor practici în activitatea instituţiei;
 • dezvoltă, în vederea stimulării mediului de afaceri local şi regional, politici şi programe şi/sau proiecte cu aplicabilitate locală, regională sau transfrontalieră;
 • pregăteşte întreprinderile mici şi mijlocii pentru accesul şi creşterea competitivităţii lor pe piaţa comună, prin diseminarea de informaţii generale şi specializate cu privire la Uniunea Europeană;
 • implementează tehnic şi financiar la nivel local proiectele cu finanțare națională / europeană în care agenția este solicitant / partener destinate IMM;
 • mediatizează pe plan local şi regional activitatea, politicile, programele şi proiectele de sprijinire a I.M.M;
 • diseminează informaţii generale şi specializate;
 • face propuneri pentru imbunătățirea activităților serviciului;
 • răspunde de îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului precum și de soluționarea lucrărilor repartizate la termenele prevăzute sau conform planificărilor stabilite de conducerea agenției;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de superiorul ierarhic sau de conducerea AIMMAIPE Iași, cu respectarea scopului postului şi a condițiilor specifice ale acestuia precum și a limitelor de competență ale funcției publice deținute. În situaţia în care lucrările sunt repartizate de alţi funcţionari publici de conducere sau i se solicită acordarea de asistenţă de specialitate, are obligaţia de a înştiinţa superiorul ierarhic;
 • participă, atunci când este desemnat prin decizia directorului executiv al AIMMAIPE Iași, ca membru în cadrul echipelor de implementare a proiectelor cu finanțare externă.

  2. Consilier asistent achiziții publice (1 post)

 • coordonează procesul de realizare a achizițiilor publice pentru instituție;
 • întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
 • elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților instituției, programul achizițiilor publice;
 • face propuneri pentru întocmirea planului anual de formare profesională și perfecționare a personalului instituției;
 • asigură planificarea, pregătirea, inițierea și atribuirea contractelor de achiziții publice finanțate din surse alocate de la bugetul de stat și programe finanțate din fonduri europene, necesare bunei desfășurări a activității instituției, în concordanță cu necesitățile obiective ale acesteia și cu bugetul aprobat;
 • transmite A.N.A.P. și A.N.I. orice informație solicitată de acestea, cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire și contractele atribuite, conform legislației în vigoare;
 • participă la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial;
 • asigură executarea reparațiilor curente, de orice fel, precum și întreținerea spațiilor și a bunurilor;
 • întocmește necesarul de materiale (rechizite, curățenie etc.);
 • urmărește și ia măsuri pentru menținerea în stare igienică și gospodărească corespunzătoare a spațiilor de lucru, de depozitare etc.
 • răspunde de buna desfășurare a activității de exploatare, întreținere și reparații a mijloacelor auto din dotare, asigurând folosirea rațională a acestora;
 • răspunde de îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului precum și de soluționarea lucrărilor repartizate la termenele prevăzute sau conform planificărilor stabilite de conducerea agenției;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de superiorul ierarhic sau de conducerea AIMMAIPE Iași, cu respectarea scopului postului şi a condițiilor specifice ale acestuia precum și a limitelor de competență ale funcției publice deținute. În situaţia în care lucrările sunt repartizate de alţi funcţionari publici de conducere sau i se solicită acordarea de asistenţă de specialitate, are obligaţia de a înştiinţa superiorul ierarhic;
 • participă, atunci când este desemnat prin decizia directorului executiv al AIMMAIPE Iași, ca membru în cadrul echipelor de implementare a proiectelor cu finanțare externă.

Soluționarea contestațiilor:

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Afișarea rezultatului la contestații se realizează la sediul agenției și pe pagina de internet www.immnordest.ro.

Rezultate finale:

Rezultatele finale se afișează la sediul agenției și pe pagina de internet www.immnordest.ro, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii admis sau respins.

Condițiile de participare și de desfășurare ale concursului, bibliografia și alte date necesare sunt afișate la sediul instituției.