În conformitate cu H.G. nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași cu sediul în Iași, județul Iași, B-dul Tudor Vladimirescu nr.45 A, Iasicon Towers B2, parter, organizează un concurs pentru ocuparea următoarei funcții contractuale vacante:

Informatii concurs - Consilier I (studii superioare) – 1 post

Condiții specifice de participare la concurs


 • studii superioare finalizate cu diplomă de licență, în domeniul științelor economice sau inginerești;
 • vechime în muncă: minimum 5 ani.

Tip concurs: Ocuparea unei funcții contractuale vacante de consilier I (studii superioare)


Data de susţinere a probei scrise: 05.07.2022, ora 09.30 - Notarea probei scrise se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei. Afișarea rezultatului probei scrise se realizează la sediul agenției și pe pagina de internet www.immnordest.ro.


Publicitatea concursului: 10.06.2022, în Monitorul Oficial al României - Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulaţie, precum şi la sediul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași.


Observaţii suplimentare:

 • În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea posturilor vacante.
 • Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 10 – 27 iunie 2022 la sediul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași – Bdul T.Vladimirescu nr.45A, Bloc B2-Iasicon Towers.
 • Tel: 0371-402212. Program de lucru: de luni până joi între orele 8:30 – 17:00 și vineri între orele 8:30–14:30.
Informații privind posturile scoase la concurs

Structura organizatorică, funcția și numărul de post: Compartimentul economic, juridic, resurse umane și administrativ - Consilier I (studii superioare) – 1 post


Descriere post: 1 post vacant pentru care Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.


Etapele concursului:

 • Selecția dosarelor de înscriere
 • Proba scrisă
 • Interviul
 • Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Condiții de participare la concurs

art. 3 și art. 4 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare - Poate ocupa un post vacant, persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fişei postului, la propunerea structurilor în al căror stat de funcţii se află funcţia vacantă.

Condiții specifice postului necesare în vederea participării la concurs - Compartimentul economic, juridic, resurse umane și administrativ - 1 post vacant aferent funcției contractuale de execuție de consilier I:

 • studii superioare finalizate cu diplomă de licență, în domeniul științelor economice sau inginerești;
 • vechime în muncă: minimum 5 ani.

Dosar de înscriere - Conform dispozițiilor H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare - Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • (a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • (b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • (c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • (d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • (e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • (f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului de consilier I, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • (g) curriculum vitae
 • Adeverință care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
  În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei scrise.
  Actele prevăzute la punctele b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informații suplimentare

Selecția dosarelor: În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Afișarea rezultatului selecției dosarelor se realizează la sediul agenției și pe pagina de internet www.immnordest.ro

Proba scrisă - Data probei scrise – 05.07.2022:

 • Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă.
 • Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei și a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul funcției publice pentru care se organizează concursul.
 • Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității.
 • Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărți de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal sau care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărți de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea sunt considerați absenți.
 • - Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore. După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidațilior care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum și a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfășurării probei.

Proba de interviu -

 • Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.
 • În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
 • Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare, conform art. 24 alin. (2) din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • Afișarea rezultatului interviului se realizează la sediul agenției și pe pagina de internet www.immnordest.ro.

Notarea probelor:

Notarea probei scrise/probei practice şi a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

 • (a) pentru proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte;
 • (b) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte;
 • Sunt declarați admiși la proba scrisă şi interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Soluționarea contestațiilor:

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Afișarea rezultatului la contestații se realizează la sediul agenției și pe pagina de internet www.immnordest.ro.

Rezultate finale:

Rezultatele finale se afișează la sediul agenției și pe pagina de internet www.immnordest.ro, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii admis sau respins.

Condițiile de participare și de desfășurare ale concursului, bibliografia și alte date necesare sunt afișate la sediul instituției.