În conformitate cu art. 21 din HG 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași cu sediul în Iași, județul Iași, B-dul Tudor Vladimirescu nr.45 A, Iasicon Towers B2, parter, organizează un concurs pentru ocuparea următoarele funcții publice de execuție vacante:

A.

2 (două) funcții publice de execuție consilier clasa I, grad profesional superior - Serviciul Atragere de investiții și Promovare a Exportului, funcții cu durată normală a timpului de muncă

Condiții specifice de participare la concurs


 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul știinţelor economice, juridice sau inginerești.
 • să îndeplinească condițiile de ocupare a unei funcții publice, conform art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 • vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

B.

3 (trei) funcții publice de execuție consilier clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Atragere de investiții și Promovare a Exportului funcții cu durată normală a timpului de muncă

Condiții specifice de participare la concurs


 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul știinţelor economice, juridice sau inginerești.
 • să îndeplinească condițiile de ocupare a unei funcții publice, conform art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 • Vechime de minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

C.

1 (una) funcție publică de execuție Consilier juridic clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul economic, juridic, resurse umane și administrativ, funcții cu durată normală a timpului de muncă

Condiții specifice de participare la concurs


 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice.
 • să îndeplinească condițiile de ocupare a unei funcții publice, conform art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 • Vechime de minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul pentru cele 6 posturi se va desfășura în perioada 30.09.2020 – 6.11.2020 la sediul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași, B-dul Tudor Vladimirescu nr.45 A, Iasicon Towers B2


Probele de concurs se vor desfășura astfel:


 • Selecția dosarelor de concurs: 20 – 26.10.2020.
 • Proba scrisă în data de 30.10.2020, ora 10.00
 • Proba de interviu în data de 5.11.2020, ora 10.00

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial partea a III – a, la sediul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași, respectiv în intervalul 30.09.2020 – 19.10.2020.

Comisia de concurs va fi formată din 3 membri și un secretar, urmând a fi nominalizată la publicarea anunțului de concurs.


Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:


 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 • curriculum vitae, modelul comun european
 • copia actului de identitate
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
 • cazierul judiciar
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Relații suplimentare la sediul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași, telefon/fax 0371.40.22.12, 0371.42.50.59, e-mail: oficiuiasi2@imm.gov.ro, persoana de contact Cristina PERHINSCHI, Consilier superior.

Condițiile de participare și de desfășurare ale concursului, bibliografia și alte date necesare sunt afișate la sediul instituției.

Director executiv, Cătălin Narcis TĂBĂCARU